www.urbanski.com.sg

Droga do instruktora snowboardu

Każdą osobę, która zamierza zostać w przyszłości instruktorem, czeka pracowita aczkolwiek konieczna do przejścia droga. Początkujący w zdobywaniu uprawnień instruktorskich snowboardzista musi zacząć od uzyskania (w zależności od zakresu jego umiejętności) bezpośrednio I bądź II stopnia sprawności. Kursy na I i II stopień realizowane są we wszystkich PSS (Patronacka Szkoła Snowboardu) i LSS (Licencjonowana Szkoła Snowboardu).

 

Ukończenie kursu na II stopień upoważnia do wzięcia udziału w kursie na III stopień, który można odbyć wyłącznie w Licencjonowanych Szkołach Snowboardu. Pomyślne ukończenie kursu na III stopień oraz uzyskanie licencji III stopnia sprawności umożliwia wzięcie udziału w kursie na Instruktora Rekreacji. Uprawnienia instruktorskie PZS można również sukcesywnie uzyskiwać na Akademiach Wychowania Fizycznego, współpracujących z KS PZS, na których organizowane są specjalizacje instruktorskie.

STOPNIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ PZS

Stopnie sprawności technicznej PZS stanowią potwierdzenie umiejętności technicznej jazdy na snowboardzie oraz są etapem pośrednim umożliwiającym przystąpienie do kursu na Instruktora Rekreacji Ruchowej.

1 STOPIEŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ

Jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych ewolucji snowboardowych. Prawo do organizowania kursów na 1 stopień posiadają Licencjonowane oraz Patronackie Szkoły Snowboardu. Kurs na 1 stopień kończy się egzaminem praktycznym, którego zdanie uwarunkowane jest uzyskaniem średniej ocen na poziomie 5.0 pkt. (w skali ocen 0-10)
Wazność stopnia jest bezterminowa.

2 STOPIEŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ

Jest potwierdzeniem podstawowych umiejętności techniczych z zakresie średniozaawansowanych ewolucji snowboardowych. Stopień uprawnia do przystąpienia do kursu na 3 stopień sprawności technicznej. Prawo do organizowania kursów na 2 stopień posiadają Licencjonowane oraz Pratronackie Szkoły Snowboardu. Kurs na 2 stopień kończy się egzaminem praktycznym, którego zdanie uwarunkowane jest uzyskaniem średniej ocen na poziomie 6.0 pkt. (w skali ocen 0-10)
Ważność stopnia jest bezterminowa.

3 STOPIEŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ

Jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie zaawansowanych ewolucji snowboardowych. Stopień uprawnia do przystąpienia do kursu na Instruktora Rekreacji. Prawo do organizowania kursów na 3 stopień posiadają Licencjonowane Szkoły Snowboardu. Kurs na 3 stopień kończy się egzaminem praktycznym, którego zdanie uwarunkowane jest uzyskaniem średniej ocen na poziomie 7.0 pkt. (w skali 0-10)
Ważność stopnia jest bezterminowa.

STOPNIE SZKOLENIOWE – LICENCJE
INSTRUKTOR REKREACJi RUCHOWEJ

Jest stopniem uprawniającym do samodzielnego szkolenia w zakresie rekreacji. Uprawnienia :

 • prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie rekreacji
 • prawo do pełnienia funkcji kierownika wyszkolenia w PSS
 • prawo startu w MP Instruktorów PZS
 • prawo do uczestnictwa w kursie IS

Kryteria kwalifikacyjne na kurs instruktora rekreacji ruchowej:

 • średnie wykształcenie
 • ukończenie kursu teoretycznego  części ogólnej kursu IR
 • III stopień sprawności technicznej
 • dobry stan zdrowia

Weryfikacja uprawnień instruktora rekreacji ruchowej:

 • zaliczenie kursu unifikacyjnego, minimum jeden raz na 3 lata

Kurs organizowany jest przez PZS.

INSTRUKTOR SPORTU

Jest stopniem uprawniającym do samodzielnego szkolenia w zakresie sportu. Uprawnienia:

 • prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie sportu
 • prawo do ubiegania się o stopień funkcyjny Instruktora Wykładowcy
 • prawo do pełnienia funkcji kierownika wyszkolenia w PSS
 • prawo startu w MP Instruktorów PZS

Kryteria kwalifikacyjne na kurs instruktora sportu:

 • ukończenie kursu teoretycznego  część ogólna kursu IS
 • stopień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością snowboard
 • dobry stan zdrowia
 • posiadanie uprawnień sędziowskich PZS

Weryfikacja uprawnień instruktora sportu:

 • zaliczenie kursu unifikacyjnego, minimum jeden raz na 3 lata

Kurs organizowany jest przez PZS.

Niniejszy materiał został zaczerpnięty ze strony komisji szkolenia PZS